ประกาศเงื่อนไขการใช้งาน

ประกาศทางกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("เงื่อนไขการใช้งาน") ใช้กับ www.myinnergie.com ("ไซต์") ไซต์เป็นทรัพย์สินของ Innergie และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัท โดยการใช้ไซต์นี้ หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข โปรดอย่าใช้ไซต์นี้

Innergie ขอสงวนสิทธิ์ที่เห็นสมควร ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บางส่วนเมื่อใดก็ได้ ถ้าคุณยังคงใช้งานไซต์ต่อไป คุณต้องตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง

การใช้งานไซต์ของคุณ

Innergie สร้างไซต์ขึ้นมาเพื่อให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ Innergie โปรดเข้ามาใช้งานไซต์ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนไซต์สำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยต้องเก็บประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหมดที่บรรจุในวัสดุไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ว่า: คุณตกลงที่จะไม่เผยแพร่ ดัดแปลง ส่งต่อ ใช้ซ้ำ ลงประกาศซ้ำ หรือใช้เนื้อหาของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Innergie คุณตกลงที่จะไม่พยายามเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือคุณสมบัติของไซต์ หรือระบบอื่น ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์ หรือบริการใด ๆ ของ Innergie โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ติดตาม หรือพยายามติดตามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่น หรือผู้เข้าชมไซต์ หรือลูกค้าคนอื่น ๆ ของ Innergie รวมถึงบัญชี Innergie ใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไปยังแหล่งที่มา หรือใช้ประโยชน์จากไซต์หรือบริการใด ๆ หรือข้อมูลที่ไซต์ทำให้หรือมีการนำเสนอ เพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณเป็นเจ้าของ หรือทางไซต์จัดเตรียมไว้ให้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ บทบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับทั้งหมด เกี่ยวกับการใช้งานไซต์นี้ และการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านทางไซต์นี้ เราอาจใช้ดุลพินิจของเรา รายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ไปยังฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าเราทราบว่ามีการละเมิด หรือสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้ ผ่านการร้องเรียน หรือทางอื่น ๆ เราอาจดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาลักษณะและขอบเขตของการละเมิดที่สงสัย และดำเนินมาตรการบังคับใช้ที่เหมาะสม ระหว่างการสืบสวน เราอาจระงับบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่ถูกตรวจสอบและ/หรือลบเนื้อหาใด ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสืบสวนดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไซต์และเนื้อหาของไซต์มีให้ในลักษณะ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" INNERGIE ไม่สัญญาว่าไซต์หรือเนื้อหา บริการ หรือคุณสมบัติใด ๆ ของไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่มีการหยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือการใช้งานไซต์ของคุณจะให้ผลลัพธ์เฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บนไซต์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ INNERGIE ไม่สามารถรับประกันได้ว่าไฟล์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์จะปราศจากไวรัส หรือการติดเชื้อ หรือมีคุณสมบัติในการทําลายข้อมูล INNERGIE ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันถึงความถูกต้องเที่ยงตรง การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

นอกจากนี้ Innergie ไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวใด ๆ หรือรับผิดชอบไวรัสที่อาจติดเชื้อไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในบัญชีที่มีการเข้าถึงของคุณเพื่อการใช้ หรือการเรียกดูในไซต์ หรือการดาวน์โหลดวัสดุ ข้อมูล ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือเสียงใด ๆ จากไซต์ หรือไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

ยกเว้นในกรณีที่ห้ามตามกฎหมาย ไม่มีสถานการณ์ใดที่ INNERGIE ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการลงโทษ รวมทั้งการสูญเสียกำไร แม้ว่า INNERGIE จะได้รับการบอกให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

การละเมิดข้อกำหนดและการใช้งาน

คุณรับทราบว่าการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเป็นเหตุให้ต้องได้รับโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง Innergie อาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลระบุตัวตนของคุณ) ถ้าเราพบว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อกับการสืบสวนใด ๆ หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ หรือเพื่อระบุ ติดต่อ และดำเนินมาตรการตามกฎหมายกับผู้ใดที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรือการรบกวน (ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) สิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Innergie หรือสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้เข้าชม หรือผู้ใช้ของไซต์รวมถึงลูกค้าของ Innergie

คุณยอมรับว่า Innergie อาจยุติการเข้าถึงของคุณไปยังไซต์และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงในอนาคตของคุณไปยังไซต์ หากเราพบว่าคุณมีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

คุณยอมรับว่า Innergie อาจยุติการเข้าถึงของคุณไปยังไซต์ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) (1) การร้องขอโดยการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ (2) การร้องขอโดยคุณ (การลบบัญชีด้วยตัวเอง) (3) การยุติการให้บริการ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของไซต์ หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอผ่านทางไซต์หรือ (4) ข้อขัดข้องหรือปัญหาด้านเทคนิคที่ไม่คาดคิด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

หาก Innergie ดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับคุณซึ่งเป็นผลจากการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Innergie จะมีสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายจากคุณ และคุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมของทนายความตามความเหมาะสมทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายจากการกระทำดังกล่าว นอกเหนือจากการบรรเทาอื่น ๆ ที่มอบให้กับ Innergie คุณยอมรับว่า Innergie จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงไปยังไซต์ของคุณที่เป็นผลของการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้